Shaolin Stupa Logo  
Shaolin Music Homepage 

       American Zen    |   California Folk Rock    |   Coyote Radio    |   Buddha Zhen    |   Shaolin Interactive    |   Shaolin Records    |   Shaolin Zen    |   Tai Chi Youth    

 

Licensing Info:
858-717-7074

 

 Brochures

Folk Rock
Kung Fu Music
New Age Music

Tai Chi Videos

shaolinCOM.com
Shaolin Records
Submixes (NEW)

 Catalog LIST

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

 

Seek Zen to be smarter


Brochure: New Age Music

New age and flute songs by American Zen featuring The Hippy Coyote.

Tai Chi Music, meditation tapes, and flute songs by Buddha Zhen.

CD Imprint Label of Shaolin Records


 
 

Buddha music
LEVEL 4 = Kung Fu Cowboy
PART 1: King Solomon's Temple

by American Zen

Download now for only $8.88

  


Buddha music
Tai Chi Magic 1
by Buddha Zhen

Download now for only $8.88

  


I Want You To Love Me
LEVEL 3 =
I WANT YOU TO LOVE ME

by American Zen

Download now for only $8.88

 


Are you one?
LEVEL 2 = CHRIST KILLER
by American Zen

Download now for only $8.88

  


Get a piece of PEACE
LEVEL 1 = PEACE OF MIND
by American Zen

Download now for only $8.88